Blog Mới
Home / Huyền Trang

Huyền Trang

Các cấu trúc câu thường dùng trong IELTS Writing Task 2 – Advantages and Disadvantages

Cấu trúc câu thường dùng khi viết về Advantages: The first/main/greatest/important advantage of …. is …. One/another additional advantage …. is …. What makes …important… is … One/Another point in favour of …. is…   Cấu trúc câu thường dùng khi viết về Disadvantages: The first/main/greatest/ most serious disadvantage of …

Xem Blog

Các dạng bài thường gặp trong IELTS Writing Task 2

  Có 5 loại câu hỏi phổ biến trong IELTS Writing Task 2: Opinion (Agree or Disagree) – nêu ý kiến (đồng ý hay không) Câu hỏi này thường có các từ hỏi như sau: What is your opinion? Do you agree or disagree? To what extent do you agree …

Xem Blog

Bố cục bài viết IELTS Writing Task 1 – Process Diagram

Cấu trúc bài viết của Process Diagram cũng tuân theo khuôn mẫu thông thường của dạng bài Writing Task 1, bao gồm 3 phần chính: Introduction, Overview, Body.   Với phần Introduction, tương tự với các dạng biểu đồ khác, bạn chỉ cần dùng từ đồng nghĩa để viết lại …

Xem Blog